مجموعه  تصاویر این سایت سیاه مشقی است در فضای ولایت خمینی. بدون شک کمبود ها بسیار است. 

داستان عبارت است از حضور اجتماعیِ به ظاهر اسلامی و انقلابی که خرافات  و عقب ماندگی ذهنی و تاریخی خود را به دنبال می کشاند.   

انقلاب به اصطلاح مذهبی خمینی ساخته و پرداخته ی نظام سرمایه داری

 جهانی‌آمریکا و شرکا جهت به دست آوردن  نقاط استراتژیک و تصرف

منابع نفتی و گازی خاورمیانه است و رقم زن تغییرات مهم ژئوپولیتیک در خاورمیانه،  وضع ایران ، افغانستان، عراق و  در آینده، بسیاری مناطق دیگر و  نیز هم اکنون حکوکت مذهبی و استقرار نظام دیکتاتوری توسط داعش  است  و نشانه ای  است بارز  از تعییرات  اساسی سیاسی و نظامی  که علاوه بر خاورمیانه در حوالی مدیترانه شاهد آن می باشیم. لازم نمی دانم وارد بحث سیاسی و تحلیل آن شوم که از حوصله ی این پروژه خارج است.  آنچه در ایران اتفاق افتاد برنامه ی مشخص و حساب شده ای بود که نتایج مصیبت بار آن در طول سی سال  دیده  شد و رنج آن را هر کس به گونه ای متحمل شده است. این کاروان سیاه و عوامل ارتجاعی  ذهنیت عقب مانده ی آن ، و نیز عامل سرسپرده ی کارگزاران مرگ و سپهبدان و طراحان نیستی را شاهد بوده ایم. 

 تخریب و فروپاشیدگی ازرش های تاریخی، و هنری و حذف آنچه در این سرزمین  جان مایه تطور و تنوین فکر و اندیشه و فرهنگی انسان ساز بوده دستخوش تخریب و انهدام مشتی ارازل و بی مایگان و قدرت طلبان و خانه براندازان  گردید. حال آقا چه   فرمایند! در این میان  آوارگان

فراسوی دجله و فرات را  دورنمایی جز گریز، دربدری و فلاکت و نیستی  نیست  تا تازه به دوران رسیده ها و غارتگران و دزدان ، بی آبرویان و دلالان  اسلحه و چماق ،  خنیاگران و رقاصان بساط عیش و طرب و تریاک و بنگ و پول  زر و دلار و زور، هر چه بخواهند بر سر مردم بی پناه بکوبند .  و سروش  نیز،  یکی از  شخصیت های به اصطلاح علمی و فرهنگی دست اندر کار آفرینش تئوری های مذهبی  با چاشنی  مارکسیستی 

و گفتاری چند از این و آن ، در رثا و تطهیر هاشمی رفسنجانی چه ها که نگفت! ایشان از هاشمی رفسنجانی  به عنوان شخصیت ممتاز و ماکیاولی بی نظیر و طراح و سیاستمداری بی مانند یاد کرد.  شیخ بی نام و نشان گذشته و مزدور بی مایه ای چون او  که از برکت انقلاب کذایی مدت قریب سی سال بر سر مردم کوبید ،  اموال این و آن را بالا کشید و با غلات پسته ی خندان و اموال سرگردانش در آمریکا و کانادا به پاس صدور انقلاب اسلامی این جا و آن جا به نام ایشان و خانواده ی محترمش ثبت و ممهور موجود است، را  نمی توان با کلماتی چند  و جعل و دروغ جلوه ای دیگر داد.  آنچه بر سر مردم ایران و بخشی از جهان آمده است طرح مشخص و سازمان یافته ای است . انقلاب کذایی ایران  و ویرانی و جنگ در سایر نقاط جهان نتیجه ی طراحی قدرت  های  نیرنگ  باز جهانی و خیانت عوامل وابسته به آن و عقب ماندگیست.